Vi hjelper deg å søke

Alle har rett til å bli forstått på sitt språk. Kommunikasjonspakken Milla Says er helt unik for alle som kommuniserer med Tegn Til Tale

Vi tilbyr hjelpemiddel

Vi tilbyr hjelpemiddel for barn, ungdom og voksne som kommuniserer med Tegn Til Tale /Norsk med Tegnstøtte.

I dag vet vi bedre enn «å vente og se», derfor er fokuset på gode tiltak tidlig svært viktig.

Kommunikasjonspakken Milla Says kan søkes om til barn, ungdom og voksne som har forsinket eller forventet forsinket språkutvikling på grunn av diagnoser som Downs syndrom, CP, autisme og der det er kartlagt og bestemt at kommunikasjonsformen skal være Tegn Til Tale.

Søknadsprosessen

Søknad om kommunikasjonshjelpemidler fyller du ut på NAVs hjemmesider.

Søkeren skal ha et varig behov for hjelpemiddelet, og en uttalelse fra en sakkyndig om brukers behov skal følge søknaden.

Uttalelsen kan du for eksempel få fra PP-tjenesten i din kommune, Habiliteringstjenesten i ditt fylke eller Statped.  Alle som jobber i helse, omsorg eller oppvekstsektoren har plikt til å hjelpe deg med å søke om du trenger det.

Nav hjelpemiddelsentral har også egne rådgivere som er klare til å bistå dere i denne prosessen.

Viktig

Et hjelpemiddel fra NAV er ikke ment til bruk i språktrening og undervisning, men til støtte i hverdagen.

Derfor skal du ikke søke om Milla Says for at bruker eller nettverket skal lære seg tegn. Dere søker for at bruker trenger et kommunikasjonshjelpemiddel for egen del.

Mange som søker Milla Says – Kommunikasjonspakke har allerede prøvd ut andre kommunikasjonsløsninger. Om dette gjelder personen du søker for, så understrek dette i søknaden.

De som har prøvd disse ulike løsninger og ikke lykkes, trenger fortsatt en løsning, et system som kan gi dem et språk basert på det de kan – Tegn til Tale og egne uttrykk. Milla Says spiller en viktig rolle her. Milla Says – Kommunikasjonspakke styrker retten til å bli forstått og ivaretar derfor menneskeverdet for de med utfordring knyttet til kommunikasjon.

Trenger du veiledning eller har spørsmål rundt det å søke om “Kommunikasjonspakken Milla Says” via NAV Hjelpemiddelsentral og produktet om dere får dette, håper vi dere tar kontakt med oss.

Teksinsk Support

Vi er tilgjengelige for deg hver dag mellom
kl 08.00 til 20.00 på

Veiledning og kursing

Vi kan gi dere veiledning og kursing om produktet dere kan søke om fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Kontakt Hilde-Sofie Mordt (vår ASK ekspert) på

Tips og råd til en god søknad

Hovedgrunnen til at du søker Kommunikasjonspakken Milla Says, er fordi det er kartlagt at Tegn Til Tale er søker sin kommunikasjonsform.

Alle har krav på å bli forstått på sitt språk og kunne gjøre seg forstått på sitt språk, med sin kommunikasjonsform. Med Milla Says får du et hjelpemiddel som gir deg mulighet til dette. Vi gir deg noen gode tips og råd du må tenke på når du skal søke.

Innhent en uttalelse fra PPT eller andre relevante om utfordringene knyttet til brukerens kommunikasjon, hvilke kommunikasjonsform som vil være best og hvorfor behovet for en kommunikasjonsløsning er til stede.

I tillegg til konvensjonelle tegn, har søkere gjerne mange personlige uttrykk. Ved hjelp av Communicator vil brukeren få en bedre og mer synlig systematisering av sitt eget språk. Den gir også en unik mulighet til selv å kunne formidle sine behov og ønsker til sine omgivelser.

Vær tydelig på at Milla Says Communicator skal ha en «protesefunksjon» for brukerens kommunikasjon – en forlengelse av brukerens kommunikative uttrykk.

Beskriv betydningen av at brukeren blir forstått på sine uttrykk.

Tydeliggjør at det å bli forstått på sine uttrykk gjør at brukeren vil kommunisere mer – øke sitt repertoar og utvikle sin kommunikasjon.

Kan ofte være nyttig å beskrive en kommunikasjonsplan der de viktige nærpersonene rundt er med å tilpasse og bygge bruker sin kommunikasjonstjeneste. Et samarbeid mellom spesialpedagog og hjemmet.

Det kan være regionale nyanser i krav og fremgangsmåte i de ulike nav regionen. Ta gjerne kontakt for å høre hvordan kravet er i din region.

Hvem kan søke:

Hvorfor trenger du Milla Says

Communicator gjør at bruker får større kontroll over sitt eget språk, og skaper selvstendighet. Bruker kan lettere vise hva hun ønsker å formidle ved hjelp av appen på egen iPad. 

Dette gjør at bruker også kan lettere kommunisere direkte med menneskene rundt seg i nær-kommunikasjon. De er ikke avhengig av at de de kommuniserer med kan deres tegn fra før.

Søknadsskjema og HMS nummer

Communicator by Milla Says:​ NAV HMS nummer 242481

Klassifisering:​ Samtalehjelpemidler med dynamisk display

iPad: NAV HMS nummer 265864

Targus deksel: NAV HMS nummer 265868

Skulderreim: NAV HMS nummer 254345

ASK-kartleggingen omfatter

  • Kartlegging for Ask i barnehagealder:
    https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/ask/ask-i-barnehagen/kartlegging-og-oppfolging/
  • Kartlegging for ASK i Skole:
    https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/ask/ASK-skole/kartlegging-ask/

• Vurdering av kommunikasjonsform (håndtegn, grafiske symboler eller taktile tegn, gester og kroppslige uttrykk)

• Betjening av eventuelle kommunikasjonsmidler

• Beskrivelse av ressurser og muligheter i språkmiljøet rundt eleven med behov for ASK

 

«…Ofte vil det være et behov for opplæring og veiledning av miljøet rundt eleven, det vil si både familie og skole, eller eventuelt andre.» Udir.no

Dette er en selvfølge for Milla Says og noe vi har inkludert i kommunikajsonspakken du får til din Tegn Til Tale bruker